cấp bảo vệ

 
 

Cấp bảo vệ IP (IP54, IP57, IP65, IP68) là gì?

mã IP dùng để phân loại và xếp hạng mức độ bảo bệ của thiết bị điện khỏi tác nhân bên ngoài: Bụi và nước.

Call Now Button